Pronájem (leasing)

PODMÍNKY SPOLEČNOSTI Q-LEASING, s.r.o. TEPLICE K PRONÁJMU (LEASINGU)

Nabízíme pronájem (leasing) dopravní techniky (především osobních a nákladních automobilů), dále strojů, zařízení a technologie. Pronájem poskytujeme výhradně osobám podnikajícím na základě živnostenského listu nebo organizacím zapsaným v obchodním resjtříku.

 • Provádíme rovněž formu zpětného pronájmu (leasingu)
 • Smlouva o koupi najaté věci (dále jen nájemní smlouva) se uzavírá na dobu odpovídající době odepisování předmětů. Pro zařízení zařazené do 1.odpisové skupiny (např. kancelářské stroje a počítače) se nájemní smlouva uzavírá na dobu 36 měsíců. Pronájem poskytnutý na automobily a zařízení zařazené do 2.odpisové skupiny je uzavřen na 54 měsíců. První zvýšená splátka se pohybuje v rozmezí 0 – 40%. Pravidelné splátky za pronájem mohou být měsíční nebo čtvrtletní a placené jsou začátkem nebo koncem období. Je však možná individuální dohoda podmínek pronájmu. Například lze pronájem automobilů snížit počet pravidelných splátek na 36 resp. 48 splátek, pronájem i v tomto případě se uzavírá na 54 měsíců. Zůstatková cena je  v rozmezí od cca 1.000,-- Kč do 1%. Od výběru výše uvedených podmínek se pak odvíjí koeficient nájemní ceny
 • Kalkulaci na požádání vypracujeme zdarma.
 • Vyřízení žádosti je s minimem podkladů a bez ručitele.
 • Garantujeme neměnné měsíční splátky po celou dobu pronájmu, pokud však dojde k výraznému zvýšení úrokových sazeb, tím se rozumí o více než jeden procentní bod, může leasingová společnost upravit stávající splátkový kalendář.

Zákaznické služby v průběhu smlouvy:

 • Komplexní pojištění - zabezpečujeme komplexní pojištění motorových vozidel u Allianz, pojišťovny a.s. Pojištění je zajišťováno na základě flotilových slev s poskytováním bezplatných asistenčních služeb. Pokud nájemce uzavře havarijní pojištění u jiné pojišťovny než u námi nabízené, je toto možné za předpokladu vinkulace pojistky.
 • Na základě dohody  zajistíme i pojištění strojů, zařízení i technologie. V případě, že si nájemce zabezpečí toto pojištění individuelně, pojištění budeme akceptovat za předpokladu vinkulace pojistky ve prospěch naší společnosti (po dobu nájemní smlouvy).
 • Změny pojištění - umožníme přechod z individuálního pojištění na výhodnější, umožníme změnu spoluúčasti či změnu pojišťovny.
 • Převod práv a povinností ze smlouvy o koupi najaté věci (pronájmu) - je možné provést převod práv a povinnností ze smlouvy o koupi najaté věci na nového nájemce, který pokračuje ve splácení. Vyrovnání splátek je věcí dohody mezi původním a novým nájemcem.
 • Předčasné ukončení nájemní smlouvy - nájemci vycházíme vstříc a kdykoliv umožníme předčasně doplatit smlouvu a odkoupit předmět financování.
 • Technické zhodnocení a modernizace předmětu - potřebujete předmět nájmu modernizovat či doplnit ? Umožníme na základě žádosti nájemce.
 • Změny splácení - v průběhu splácení mohou nastat různé situace, které lze řešit přizpůsobením splátek podle vašich možností - mimořádná splátka, odklad splátek, prodloužení či zkrácení splácení .....Nutné požádat vždy dopředu.
 • Likvidace pojistných událostí - v případě odcizení nebo totální škody na vozidle či stroji je pojistné plnění zasláno naší společniosti. My ho zahrneme vždy do finančního vyrovnání.

Q-LEASING - záruka seriózních a kvalitních služeb.

Požadované doklady před uzavřením nájemní smlouvy - pro podnikatele:

 • kopie živnostenského listu nebo výpisu z obchodního rejstříku
 • kopie rozhodnutí o přidělení DIČ
 • kopie daňového přiznání za uplynulé zdaňovací období, účetní uzávěrky za pololetí příp. čtvrtletí
 • potvrzení z příslušného finančního úřadu, že žadatel nemá daňové nedoplatky
 • v případě, že žadatel o pronájem je zaměstnavatelem, požadujeme potvrzení o bezdlužnosti ze zdravotní pojišťovny a Okresní správy sociálního zabezpečení
 • v případě čerpání úvěru - kopii smlouvy o úvěru, výpis z úvěrového účtu
 • bankovní spojení
 • Vyplněné formuláře naší společnosti: PO.docx (55,1 kB)  (ne starší sedmi dnů před podpisem nájemní smlouvy), a to vyjádření peněžního ústavu o solventnosti firmy a žádost k uzavření nájemní smlouvy (na základě těchto informací bude sepsána nájemní smlouva)
 • OSOBNÍ NÁVŠTĚVA ZÁJEMCE JE PODMÍNKOU, NELZE REALIZOVAT PROSTŘEDNICTVÍM TELEFONU, MAILU ČI FAXU.

 


KontaktQ-LEASING, s.r.o.
se sídlem Teplice,
U Nádraží 905/12,
PSČ 415 01
zastoupena jednatelem
Šárka Dočkalová

IČO: 253 30 098
DIČ: CZ25330098

ID datové schránky
zfmvv5d

Bankovní spolení: Raiffeisenbank a.s.,
č.ú.: 2351633001/5500

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 18036


tel.: 417 533 781

tel.: 417 533 745